w

Umorzenie odsetek – o czym pamiętać pisząc wniosek?

Umorzenie odsetek kapitałowych oraz ewentualnych odsetek karnych kredytu bankowego lub też pożyczki pozabankowej to jedna z tych możliwości, których istnienia konsumenci bardzo często nawet nie są świadomi.

Tymczasem, w określonych przypadkach możemy starać się o to, aby pozostała nam do spłaty kwota kredytu w banku lub też pożyczki w firmie pozabankowej została pomniejszona właśnie o koszt odsetek.

Naturalnie, w ostatecznej konsekwencji decyzji o akceptacji lub też odrzuceniu naszego wniosku należy w decydującej mierze do podmiotu, który jest naszym pożyczkodawcą. Tym niemniej, czysta praktyka w sposób wyraźny pokazuje, że zarówno banki jak i firmy pożyczkowe w określonych przypadkach są skłonne, aby przychylić się do prośby klienta wnioskującego o częściowe lub też całkowite umorzenie odsetkowych kosztów kredytu/pożyczki.

Aby jednak w ogóle podjąć próbę skorzystania z opisywanej możliwości, należy zapoznać się z kilkoma najważniejszymi zasadami, które organizują mechanizm wnioskowania o umorzenie odsetek oraz warunkują odmowny lub też pozytywny charakter decyzji pożyczkodawcy.

Czym jest umorzenie odsetek i kiedy można o nie wnioskować?

Umorzenie odsetek polega na częściowym lub też całkowitym anulowaniu odsetkowych kosztów kredytu/pożyczki, a więc mówiąc bardziej precyzyjnie odsetek kapitałowych, a także odsetek karnych jeżeli takowe występują i zostały przez pożyczkodawcę doliczone do całościowego kosztu kredytu.

Warto również pamiętać, że chociaż wniosek o umorzenie odsetek z samej definicji wydaje się odnosić się wyłącznie do kosztów odsetkowych kredytu albo pożyczki w sensie ścisłym, to jednak w praktyce przez termin “odsetki” rozumie się także na przykład prowizje za udzielenie pożyczki lub inne koszty wchodzące w skład RRSO.

Jest to szczególnie istotne z perspektywy klientów instytucji pożyczkowych: jak wiadomo, w przypadku pożyczek pozabankowych odsetki kapitałowe najczęściej stanowią jedynie niewielką cześć kosztów wchodzących w skład Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, natomiast co do zasady najważniejszą część owych kosztów stanowi prowizja za przyznanie pożyczki przez internet.

Co oznacza to w praktyce?

Ewentualne umorzenie wyłącznie odsetkowych kosztów kredytu w sensie ścisłym okazałoby się z pewnością rozwiązaniem korzystnym dla klientów banków, jednak już niekoniecznie dla klientów instytucji pożyczkowych.

Jednak, jak już zaznaczyliśmy, wnioskując o umorzenie odsetek w sposób naturalny odnosimy się również do takich podstawowych kosztów wchodzących w skład pożyczki/kredytu, jak na przykład prowizja.

W tym przypadku pozytywna decyzja np. firmy pożyczkowej w sprawie złożonego przez nas wniosku o umorzenie odsetek może oznaczać nie tylko redukcję całościowych kosztów pożyczki o same odsetki (co w większości przypadku oznaczałoby dla klienta oszczędność w postaci kilkudziesięciu czy nawet tylko kilkanaście złotych, w zależności od tego, na jaką kwotę opiewa nasze zadłużenie), ale także redukcję bądź też anulowanie pozostałych kosztów pożyczki.

Warunki akceptacji wniosku o częściowe lub całkowite umorzenie odsetek

Dłużnik ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku jedynie wówczas, gdy:

 • 1. Trudności ze spłatą zobowiązania stanowią wynik wydarzeń losowych, choroby lub też utraty pracy wskutek zwolnień grupowych
 • 2. Umorzenie odsetek jest zasadne z punktu widzenia interesu publicznego: spłata całości zadłużenia przez pożyczkobiorcę wymagałaby korzystania z pomocy państwa.
Rozważ to

Warto mieć na uwadze dwa wymienione powyżej warunki, ponieważ z definicji wykluczają one możliwość pozytywnego wniosku u umorzenie odsetek wówczas, gdy na przykład problemy ze spłatą zadłużenia wynikają z lekkomyślnego zadłużania się na cele konsumpcyjne lub też utraty źródła stałego dochodu na skutek zwolnienia dyscyplinarnego lub rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Mówiąc innymi słowy, starając się o umorzenie odsetek od spłacanego przez nas kredytu lub pożyczki musimy dysponować naprawdę istotnymi argumentami, przy pomocy których przekonamy wierzyciela o zasadności naszej prośby.

Co więcej, podane we wniosku argumenty (przyczyny problemów ze spłatą zadłużenia) powinny zostać poparte odpowiednią dokumentacją, a więc na przykład dokumentami potwierdzającymi nagłe pogorszenie się stanu naszego zdrowia itd.

Poza tym, nawet w przypadku, gdy wydaje się nam, iż składany przez nas wniosek o umorzenie odsetek posiada odpowiednie uzasadnienie, w żaden sposób nie gwarantuje nam to pozytywnej decyzji pożyczkodawcy.

W sytuacji, kiedy pomimo odrzucenia wniosku chcemy kontynuować sprawę, możemy odwoływać się od decyzji pożyczkodawcy bezpośrednio (w siedzibie instytucji będącej pożyczkodawcą) lub też za pośrednictwem rzecznika finansowego.

Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie odsetek?

pisanie wniosku

Kluczowe znaczenie ma nie tylko charakter przyczyn, dla których wystąpiły problemy ze spłatą zadłużenia, ale również prawidłowa forma wniosku o umorzenie odsetek.

Dokument ten koniecznie musi zawierać następujące składniki:

 • 1. Dokładne dane osoby składające wniosek(pożyczkobiorcy) – imię oraz nazwisko, adres do korespondencji, adres zameldowania, numer telefonu, adres poczty elektroniczne
 • 2. Dane banku lub instytucji pożyczkowej – nazwa oraz adres
 • 3. Dane co do charakteru wniosku– dane na temat tego, czy składany  przez nas wniosek dotyczy na przykłąd całkowite czy też częściowego umorzenia odsetek. We wniosku muszą pojawić się również dane na temat tego, którego rodzaju kosztów dotyczy nasza prośba, a więc czy wnioskujemy na przykład o umorzenie odsetek kapitałowych, prowizji czy odsetek karnych
 • 4. Dane określające rodzaj stosunku prawnego, w wyniku którego zaistniało zadłużenie –  dane dotyczące rodzaju naszego zobowiązania(pożyczka gotówkowa, pożyczka ratalna itd) a także przewidzianego w umowie okresu spłaty.
 • 5. Argumentacja uzasadniająca składany przez nas wniosek- powody, które doprowadziły do trudności w spłacie zobowiązania
 • 6. Łączna suma posiadanego długu
 • 7. Informacja na temat dodatkowych dokumentów, które dołączamy do wniosku- np. dane na temat tego, czy do wniosku załączamy dokumentację na temat naszego stanu zdrowia
 • 8. Pisemne zapewnienie o gotowości do spłaty zadłużenia podstawowego
 • 9. Prośba o pozytywną decyzję w sprawie składanego wniosku
 • 10. Czytelny podpis osoby, która składa wniosek o umorzenie odsetek

Należy mieć na uwadze fakt, że wszystkie wymienione powyżej składniki wniosku o umorzenie odsetek mają charakter obligatoryjny, tj. koniecznie muszą znaleźć się w składanym przez nas piśmie.

Oprócz tego, do wniosku warto dołączyć także kopię umowy o kredyt lub pożyczkę, której dotyczy składane przez nas pismo.

Wniosek o umorzenie odsetek składany jest pisemnie, poprzez list polecony wysłany na adres podmiotu będącego pożyczkodawcę.

Warto również wiedzieć, że pożyczkodawca ma prawo zażądać od nas uzupełnienia pisma lub też dołączenia dodatkowej dokumentacji: na spełnienie tego żądania mamy 7 dni.

Jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

Jeżeli podana przez we wniosku argumentacja jest zasadna, a także została poparta odpowiednimi dokumentami, mamy szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Należy przy tym pamiętać, że pożyczkodawca podejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku będzie brał pod uwagę nie tylko te dane, które w sposób bezpośredni dotyczą konkretnego zadłużenia.

Jeżeli więc na przykład mamy negatywną historię kredytową lub też posiadamy inne wciąż niespłacone zobowiązania, szanse na pozytywną decyzję pożyczkodawcy znacząco maleją.

Misselling: umyślne wprowadzenie konsumenta w błąd

Spirala zadłużenia: czym jest i jak z niej wyjść?